top of page
Search
  • Writer's pictureKAGİDER

KAGİDER Mart – Nisan AB Bülteni

Updated: Mar 10, 2021
Bahar 2020 Ekonomik Tahmin: Derin ve dengesiz bir durgunluk, belirsiz bir toparlanma

Koronavirüs pandemisi, çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçları olan küresel ve AB ekonomileri için büyük bir şok teşkil etmektedir. Hem AB hem de ulusal düzeyde hızlı ve kapsamlı siyasi yanıta rağmen, AB ekonomisi bu yıl tarihi oranlarda bir durgunluk yaşayacak. Bahar 2020 Ekonomik Tahminleri, euro bölgesi ekonomisinin 2020'de% 7¾ rekor daralacağını ve 2021'de% 6¼ büyüyeceğini öngörmektedir. Daha fazla oku

Covid-19: Turizm sektörüne AB desteği

Turizm, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biridir. Gelirler, oteller ve restoranlar için

% 50, tur operatörleri ve seyahat acenteleri için %70 ve gemi ve havayolu şirketleri için% 90 düşecektir. AB'nin turizm sektörü; AB'nin gayri safi yurtiçi hasılasının %10-11'ini oluşturur, AB'de istihdamın %12'sini sağlar, %90'ı küçük ve orta ölçekli işletmeler olan yaklaşık üç milyon işletmeden oluşur. Daha fazla oku

Covid-19 izleme uygulamaları: gizlilik ve veri korumasını sağlama

Özel mobil uygulamalar, Covid-19 ile mücadelede önemli bir rol oynayabilir ve AB, etkili çözümler geliştirmek için üye ülkelerle birlikte çalışmaktadır. Uygulamalar hassas kullanıcı verilerini ortaya çıkarabileceğinden, Parlamento dikkatli bir şekilde tasarlanmalarını sağlama ihtiyacının altını çizmiştir. Daha fazla oku

ESMA ve KOBİ Büyüme Piyasaları

AB menkul kıymetler piyasaları düzenleyicisi olan Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA); KOBİ Büyüme Piyasalarının kullanımının teşvik edilmesi için Piyasa Kötüye Kullanım Yönetmeliğinde (MAR) yapılan değişiklikler ile getirilen; Avrupa Birliği'nde (AB) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Büyüme Piyasası rejimi ve teknik standartlarla ilgili iki taslak hakkında bir istişare başlattı. Read more

Coronavirus Küresel Cevap: Aşılara evrensel erişim için 7.4 milyar € toplandı

Komisyon, Coronavirus’e Küresel Cevap vaat etkinliği sırasında dünya çapındaki bağışçıların vaadinde 8 milyar dolara eşdeğer 7,4 milyar € toplandı. Buna Komisyon tarafından vaadedilen 1.4 milyar € tutarı da dahildir. Amaç, koronavirüse karşı teşhis, tedavi ve aşıların işbirlikçi gelişimini ve evrensel dağıtımını sağlamak için önemli fon toplamaktır. Daha fazla oku

COVID-19’le başetmek: Konsey, AB’nin değişiklik yapılan 2020 bütçesini kabul etti

AB, bu senenin bütçesinden geriye kalan neredeyse tüm kaynağı, COVID-19 pandemisiyle mücadele için devreye alıyor. COVID-19 kriziyle mücadele amacıyla bütçedeki fonların devreye alınmasını sağlamak üzere Konsey bugün, 2020 bütçesinde değişiklik yapan iki teklifi yazılı usulle kabul etti. Daha fazla oku

Coronavirus: Komisyon, tarım-gıda sektörünü daha da desteklemek için önlem paketini kabul etti

Komisyon, koronavirüs krizinden en çok etkilenen tarım ve gıda sektörlerini desteklemek için en son istisnai tedbir paketini yayınladı. Daha fazla oku

Coronavirus: Komisyon, AB’deki hane halklarına ve işletmelere borç vermeyi kolaylaştırmak için bankacılık paketini kabul etti

Bu paketin amacı, bankaların ekonomiyi desteklemek için borç para vermeye devam edebilmelerini sağlamak ve Coronavirüs'ün önemli ekonomik etkilerini azaltmaya yardımcı olmaktır. AB'nin muhasebe ve ihtiyatlı çerçevelerine ilişkin Yorumlayıcı İletişimin yanı sıra AB bankacılık kurallarında “hızlı düzeltme” değişikliklerini de içermektedir. Daha fazla oku

Coronavirus: İşyerine güvenli bir şekilde geri dönüş için AB rehberliği

İşyerine geri döndüklerinde işçilerin sağlık ve güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Buna karşılık, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) işe geri dönme konusunda rehber yayınladı. Daha fazla oku

AB, Avrupa çapında beceri ve eğitim geliştirmek için 50 milyon € yeni bir pilot program başlattı

Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ve Avrupa Komisyonu, beceri ve eğitime yatırım yapmak isteyen birey ve kuruluşların finansmana erişimini artırmak için yeni bir pilot mali yardım desteği kuruyor. Daha fazla oku

Coronavirus: Komisyon ve Avrupa Yatırım Fonu (AYB Grubunun bir parçası) 100.000 küçük ve orta ölçekli işletme için 8 milyar € finansman sağlıyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası Grubunun bir parçası olan Avrupa Yatırım Fonu'na (EIF) garanti verecek olan Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu'ndan (EFSI) 1 milyar € 'nun kilidini açtı. Daha fazla oku

Avrupa Komisyonu cinsiyetler arasındaki ücret farkını kapatmak için şimdi harekete geçmeli

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için adayken belirlediği siyasi rehber önceliklerinde biri olarak bağlayıcı ücret şeffaflığını görevinin ilk 100 gününde gerçekleştirmeye yönelik tedbirler almıştı. Avrupa Kadın Lobisi, cinsiyete dayalı ücret farkını kapatmak adına bu açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Daha fazla oku

Avrupa genelinde COVID-19'a verilecek yanıtın merkezine kadın-erkek eşitliğini koymak

COVID-19 salgınının şu anki küresel bağlamında, Avrupa Kadın Lobisi (EWL), bu sağlık krizinin tüm Avrupa ve ötesindeki önemli ve uzun vadeli etkilerinin farkındadır ve bunun kadınlar ve kız çocukları tarafından orantısız olarak omuzlanacağını görmektedir. Bu nedenle Avrupa genelindeki EWL üyeleri ve EWL’nin Brüksel merkezli sekreteryası politika özetini hazırlamak için bir araya geldi: 'Kadınlar COVID-19'un bedelini ödememeli'. Daha fazla oku

Gündem 2030: Kadın girişimcilerin potansiyelini ortaya çıkarmak

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDGs) ulaşmak, özel sektörde çalışanlar da dahil olmak üzere kadınların aktif katılımını gerektirir. 6 Mart’ta Brüksel’de düzenlenen toplantıda, Avrupa Yatırım Bankadı (EIB), Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankadı gibi birçok önemli Kalkınma paydaşının bir araya geldi ve KAGİDER Üyesi Itır Aykut konuşmacı olarak KAGİDER’i temsil etti. Daha fazla oku

COVID-19 ile mücadelede cinsiyet eşitliği önemlidir

COVID-19 salgını sadece bir sağlık sorunu değildir. Toplumlarımıza ve ekonomilerimize büyük bir şok etkisi yaratırken, kadınlar bakım ve müdahale çabalarının merkezinde bulunuyor. BM Kadın, COVID-19 ile mücadelede cinsiyetin nasıl ve neden önemli olduğu konusunda güncel bilgi ve analizleri bir araya getiriyor. Daha fazla oku

COVID-19 bağlamında aile dostu politikalar ve diğer iyi işyeri uygulamaları: İşverenler için anahtar adımlar

Pandemi, küresel tedarik zincirleri de dahil olmak üzere işgücü piyasalarını ve ekonomilerini büyük ölçüde etkiliyor ve bu da yaygın iş kesintilerine yol açıyor. Serbest meslek, ev ve bakım çalışanları ile geçici veya geçici ajans istihdamında bulunanlar özellikle risk altındalar. Yeterli sosyal koruma sisteminin olmaması çalışan ailelerin krize karşı kırılganlıklarını artırmaktadır. Daha fazla oku

Kadınlar COVID-19'un bedelini ödememelidir: Avrupa genelinde COVID-19'a verilen cevabın merkezine kadın ve erkek eşitliğini yerleştirmek

COVID-19 krizi, ataerkil ve neoliberal kapitalist sistemimiz tarafından savunmasız hale gelen kadın ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkiliyor: insanlar veya gezegen için çalışmayan, kadınlar ve kız çocukları için ise kesinlikle çalışmayan bir sistem. Avrupa ve dünyadaki tüm insanlar ve toplumlar için bu son derece zor zamanlarda, AB ve Üye Devletleri siyasi liderlik göstermeli ve mevcut krizin bedelinin kadınlar, özellikle de en marjinal olanları tarafından ödenmemesi için cinsiyete duyarlı tepkilerin acilen uygulanmasını sağlamalıdır. Daha fazla oku

Avrupa Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için yanan yeşil ışığı memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Komisyonu, Konseyin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatma kararını memnuniyetle karşılar. Avrupa Konseyi üyelerinin nihai onayı ile ilgili bağlantı. Daha fazla oku

Avrupa'daki işletmeleri geleceğe hazır hale getirme: Küresel olarak rekabetçi, yeşil ve dijital bir Avrupa için yeni bir Sanayi Stratejisi

Komisyon, Avrupa endüstrisinin iklim tarafsızlığı ve dijital liderliğe doğru ikili geçişlere öncülük etmesine yardımcı olacak yeni bir Strateji sunuyor. Strateji, jeopolitik sahanların taşınması ve küresel rekabetin artması sırasında Avrupa'nın rekabet gücünü ve stratejik özerkliğini artırmayı amaçlamaktadır. Daha fazla oku

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi: Eşitlik Birliği için çabalamak

Avrupa Komisyonu, Avrupa'da kadın-erkek eşitliği stratejisini yayınladı. AB, toplumsal cinsiyet eşitliğinde küresel bir lider olmakla birlikte, son yıllarda önemli ilerleme kaydetmesine rağmen, cinsiyete dayalı şiddet ve stereotipler devam etmektedir: AB'de üç kadından biri fiziksel ve / veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Üniversitelerden daha fazla kadın mezun olsa da, erkeklere göre ortalama %16 daha az kazanıyorlar ve AB'nin en büyük şirketlerinin CEO'larının sadece % 8'i kadın. Daha fazla oku

Avrupa Kadın Lobisi'nin Avrupa Komisyonu’nun “Bir Eşitlik Birliği: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2020-2025” Görüşü

AKL Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'daki kadın ve kız çocuklarının haklarına yönelik ciddi tehditler hakkındaki sonuçlarını paylaşıyor: kadınlar ve kız çocukları AB nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor, ancak yine de Avrupa ve ötesindeki yaşamın her alanında sistemik ayrımcılık, klişeler ve engellerle karşı karşıya kalıyorlar. Daha fazla oku

Koronavirüs pandemisi ve yarattığı yeni dünya

KOVİD-19 gezegenimizi yeniden şekillendirecek. Henüz krizin ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz ama emin olun ki, o gün geldiğinde dünyamız bugünden çok farklı görünecek. Ne derece farklı olacağı da bugün aldığımız kararlara bağlı olacak. Daha fazla oku

Daha fazlası için çabalayan bir Birlik: ilk 100 gün

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Komisyon, 1 Aralık 2019’da görevine başladı. Geride bıraktığı ilk 100 gün zarfında Komisyon, “Başkanın siyasi kılavuz ilkeleri”nde (President's political guidelines) ortaya konulan en önemli önceliklere odaklandı. Daha fazla oku

29 views

Recent Posts

See All

W20 Declaration of Support for Afghan Women and Girls

We, the Women20 (W20), express deep concern over recent events in Afghanistan that infringe upon the basic human rights of the Afghan people, especially Afghan women and girls. We call upon G20 leader

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page